SO in Toekomstperspectief (SO-GVA)

Een meerjarenprogramma met als hoofdthema ‘Anders Dokteren’. Daarbinnen een zestal actielijnen die de kern vormen van dit ontwikkelingstraject. Hierbij participeren specialisten ouderengeneeskunde binnen de regio GVA als regiehouders van actielijnen en verkennen zo samen SO-toekomstlijnen.

naar de website

Regionale Zorgacademie (RZA-GVA)

Een meerjarenprogramma met als hoofdthema ‘Regionaal Opleiden, Leren en Ontwikkelen’. Via een reeks van deelprojecten realiseren we het richten, inrichten en organiseren van een regionale leerfunctie. Met een regionale leervisie en een uniek trechterleerplan als hefbomen voor succesvol worden als lerende regio.

naar de website

Regionale Zorgvisie
(RZV-GVA)

Een ontwikkelingstraject van ruim een jaar om zo begin 2021 een gezamenlijke zorgvisie te hebben gemaakt voor de richting, inrichting en organisatie van eigentijdse en toekomstbestendige zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderden binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

naar de website

Floriade2025 – Innovatie Dementie-zorg

Zorggroep Almere bouwt een nieuw woonzorgcentrum met 130 woningen voor mensen met dementie op het terrein van de Floriade in Almere. Het wordt niet zomaar een centrum! Vanuit de visie ‘Altijd Thuis’ wordt gedacht vanuit de bewoners . . .

lees meer

Juiste Zorg op de Juiste Plaats én Dichterbij (JZJP-GVA)

Een tweejarig programma waarmee de zorgpartners in de Ouderenzorg zichzelf nadrukkelijk met elkaar willen verbinden en de krachten willen bundelen, om zo samen een sterkere positie in het zorglandschap te verwerven. Een positie die . . .

lees meer

Digitaal Vaardig in de Zorg
(DVZ-GVA)

Een project waarmee getracht wordt de zorgprofessionals middels een praktische werkwijze verder te bekwamen in digitaal werken en leren in de Zorg. Met een aanpak die zich bij uitstek laat kenmerken door vormen van werkplekleren en coaching . . .

lees meer

Kwaliteit@ als Merkbelofte
(K@-GVA)

Een project waarmee wordt beoogd op een andere manier naar kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking te kijken. Kwaliteit@ biedt kleinschalige zorginitiatieven een eigen kwaliteitsconcept. Kwaliteit@ maakt kwaliteit inzichtelijk aan de voorkant. . .

lees meer

Voor inwoners, met elkaar

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022 van onderliggende gemeenten in de regio. Ter bevordering van de onderlinge samenwerking wordt door de portefeuillehouders overleggen een regionale samenwerkingsagenda . . .

lees meer

Regioscan en pilot met Erasmus

Vanuit het landelijke programma waardigheid en trots in de regio is er vanuit de Gooi-Vechtstreek-Almere aansluiting gezocht bij het gezamenlijke programma Duurzame Medische Zorg in regio’s. Recent is een regioscan Gooi-Vechtstreek-Almere . . .

lees meer

Zorginnovatiehub
(ZIH-GVA)

Een project waarmee in samenwerking met enkele andere zorgpartners getracht worden zorginnovaties succesvol te begeleiden en de praktijk te ondersteunen bij het implementeren van nieuwe (technologische) toepassingen. . . .

lees meer

Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg

Vanuit een landelijke opdracht die rechtstreeks komt vanuit het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg, wordt vanuit de regio Gooi-Vechtstreek-Almere een meerjarig programma geleid en begeleid waarbij er tezamen met een aantal andere . . .

lees meer

Arbeidsmarktmonitor regio GVA

De personeelstekorten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn op dit moment goed voelbaar, met name op het gebied van verpleegkundigen en verzorgenden. In augustus 2019 stonden er in totaal 1.123 vacatures open op utrechtzorg.nl. Veel van deze vacatures zijn moeilijk in . . .

lees meer