DE REGIO, HAAR OPGAVEN EN PROGRAMMA’S

De ontwikkeling van een samenwerkende en lerende regio moet gaan bijdragen aan het samen oplossen van de bestaande – veelal overstijgende – zorgvraagstukken. Het doel is om zo de continuïteit, kwaliteit én de kosteneffectiviteit van de geleverde zorg te verbeteren. Dit alles binnen binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Om dit doel te realiseren heeft het Zorgkantoor een viertal essentiële vertrekpunten als kernopgaves geformuleerd die ten grondslag liggen aan de uitwerking van meerdere betekenisvolle programma’s in deze regio.

KERNOPGAVEN

SAMENWERKING

Vanuit het zorgkantoor is de opgave tot verregaande samenwerking geformuleerd als kernopgave. Waarbij een gezamenlijke visie moet bijdragen aan de versnelling en versterking van de regionale samenwerking tussen de VVT-zorgpartners waardoor herverdeling van zorgcapaciteit, uitwisselen van personeel en het delen van kennis op diverse zorgdomeinen verder geoptimaliseerd kan worden en zo kan bijdragen aan duurzame kwaliteitsverbetering en beheersbaarheid van de personeelsdruk.

REGIONALISERING

Vanuit het zorgkantoor is de opgave tot regionalisering van de zorg geformuleerd als kernopgave.

Waarbij een gezamenlijke visie moet bijdragen aan de totstandkoming van een regionale verdeling van de beschikbare zorgcapaciteit met coördinatie, toewijzing en regulatie vanuit een regionale zorgtorenmodel als werk- en denkmodel voor de optimalisering van doelgroepspecifieke cliëntstromen.

INTERFACES

Vanuit het zorgkantoor is de opgave tot verdere optimalisatie van de interfaces (op weg naar ontschotting) geformuleerd als kernopgave. Waarbij een gezamenlijke visie moet bijdragen aan een versnelling van ketenzorg naar netwerkzorg en direct(er) toegang geven tot de inzet van zorgmiddelen binnen en tussen de diverse zorgketens. Inzet hiervan is de juiste zorg op de juiste plaats en dichtbij, ook in de Ouderenzorg, tegen reële en aanvaardbare kosten.

VERNIEUWEN

Vanuit het zorgkantoor is de opgave tot verregaande vernieuwing geformuleerd als kernopgave. Waarbij een gezamenlijke visie moet bijdragen aan het initiëren en versnellen van kansrijke zorginnovaties binnen de regio, waarbij deze innovaties door samenwerking, regionalisering en ontschotting kunnen en zullen gaan leiden tot duurzame zorgoplossingen en organisatieverbeteringen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen, voor nu, straks en later.