ZORGLANDSCHAP

Zorgkantoorregio ‘t Gooi bestaat uit 9 gemeenten in 3 Wmo-regio’s, verdeeld over 3 provincies. Almere ligt in de provincie Flevoland en Eemnes in de provincie Utrecht. De andere 7 gemeenten liggen in de provincie Noord-Holland (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Regio Gooi en Vechtstreek is een intergemeentelijke samenwerking van die 7 gemeenten.

De regio heeft te maken met een groeiende groep (kwetsbare) ouderen die aanspraak maakt op Wlz-zorg. Daarbij neemt niet alleen het aantal ouderen dat zorg gebruikt toe, maar ook de complexiteit van zorg en de zorgzwaarte. Dit sluit aan op de snel vergrijzende populatie in de regio.

Ouderen wonen langer zelfstandig, steeds vaker met intensievere zorg en worden met hogere Wlz-indicaties opgenomen in de zorginstellingen.

ZORGVERLENING

In 2018 heeft ‘t Gooi 465.000 inwoners, waarvan 18.640 inwoners van 80 jaar en ouder. Op dit moment is dus ruim 4% van de bevolking 80 jaar en ouder en 16% van de bevolking is 65 jaar en ouder. De bevolkingsopbouw verschilt sterk tussen gemeenten. Almere is bijvoorbeeld relatief jong met maar 2% 80+’ers.

De sociaal economische status (SES) in ‘t Gooi is relatief hoog ten opzichte van de andere zorgkantoorregio’s. Het aandeel inwoners met een gemiddelde SES is 9 % hoger en de hoge SES is 6 % hoger dan gemiddeld. Het percentage alleenstaanden is lager dan gemiddeld in de Zilveren Kruis zorgkantoorregio’s. Desondanks is het aantal zorggebruikers per 1.000 80+’ers wel hoger dan gemiddeld.

In 2040 is het aantal klanten met Wlz-indicatie naar verwachting verdubbeld en zal het aantal benodigde intramurale plaatsen aanzienlijk toenemen.

ZORGPARTNERS

ZORGPERSONEEL

Met het stijgende aandeel 80-plussers en het landelijk beleid dat langer thuis wonen stimuleert, is de verwachting dat in de komende jaren de complexere zorgvraag aan huis zal groeien. In gesprekken wordt aangegeven dat huisartsen het afgelopen jaar steeds vaker een beroep doen op expertise van SO’s en andere behandelaren (zoals casemanagers dementie, sociaal agogen en praktijkverpleegkundigen) in de eerstelijnszorg.

Een ander merkbaar gevolg is een toename van opnames van ouderen in de spoedzorg en bij de HAP. Dit hangt samen met personeelstekorten in de spoedzorg en HAP, waardoor er knelpunten in de keten ontstaan. Dit raakt ook de VVT-instellingen omdat klanten in ‘slechtere toestand’ binnenkomen. Volgens geïnterviewden worden klanten te laat geïndiceerd. Er is tevens meer vraag naar consulten van SO’s en behandelaren in de eerstelijnszorg. Ook ambulante verpleegkundige teams geven aan toenemende werkdruk te ervaren.

Kenmerkend voor de regio is verder de focus op verpleegkundige zorgverlening: er is een regionaal programma rondom verpleegkundig leiderschap en een verpleegkundige dienst die de triage doet van zorgvragen. In het verder uitbreiden van de rol van verpleegkundigen wordt een mogelijke oplossing gezien om de ouderenzorg in de regio te versterken en meer toekomstbestendig te maken.

Daarnaast is verdergaande regionale samenwerking nodig om ook in de toekomst bestendige ouderenzorg te kunnen leveren.

ARBEIDSMARKT

In de kwaliteitsdialogen bespreken we met de zorgaanbieders, die vallen onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de kwaliteitsplannen. Hierbij is er aandacht voor de problemen op de arbeidsmarkt en voor andere problemen die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg voor klanten. Daarbij delen we ook mogelijke oplossingen met zorgaanbieders. Er is een tekort aan personeel in regio ’t Gooi, zowel bij Wlz-zorgaanbieders als ook bij de ziekenhuizen.

Gelet op de implementatie van het Kwaliteitskader en de verwachte zorgvraagontwikkeling (die toeneemt met 79% in 2036), neemt de arbeidsmarktproblematiek toe. Dit is een aanleiding voor de aanpak van de arbeidsmarkproblematiek met Utrecht Zorgt (Gooi en Vechtstreek) en Zowelwerk (Almere).De aanpak van verwachte tekort aan SO’s wordt gefinancierd uit het ontwikkelbudget Zorgkantoor “t Gooi, middels het project duurzame medische zorg.

ZORGKANTOOR

Nederland is verdeeld in zorgregio’s. De zorgkantoren voeren in hun zorgregio’s de Wet langdurige zorg (Wlz) uit voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft. Zilveren Kruis Zorgkantoor helpt iedereen bij het regelen van langdurige zorg. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd intensieve zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. En volwassenen of kinderen met een beperking of een chronische ziekte.